BESTYRELSEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN FANØGADE 34-36

FANØGADE 34-36

2100 KØBENHAVN Ø.

Bestyrelsen arbejder efter følgende vedtægter:


§ 29

29.01. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.


§ 30

30.01. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.


30.02. Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.


30.03. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælger for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


30.04. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.


§ 31

31.01. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.


31.02. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.


31.03. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 32

32.01. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen eller administrator begærer det.


32.02. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.


32.03. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


32.04. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konvertering af andelsboligforeningens realkreditlån, såfremt andelsboligforeningen kan opnå en rente- og/eller ydelsesbesparelse. Bemyndigelsen gælder alene nedkonvertering og den omfatter ikke omlægning til realkreditlån med variabel rente. Bemyndigelsen omfatter endvidere omlægning af kassekredit til realkreditbelåning. Formålet med omlægningen må alene være at opnå en rente- og/eller ydelsesbesparelse og må ikke indebære fremkomst af kontantprovenu


§ 33

33.01. Foreningen tegnes af formanden og/eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

OM BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlem - Ane Stine Grønlund

 

Mobil: 6166 3403

 

Mail: formand@fanogade34-36.dk

 

Lejlighed: Fanøgade 34. 4. sal

Bestyrelsesmedlem - Kristina Behrend Kristensen

 

Lejlighed: 34. st. mf.

Bestyrelsesmedlem, Thomas Gravesen


Lejlighed: Fanøgade 34. 2.th.

Bestyrelsesmedlem, Nikolaj Alexander Holmsgaard 


Lejlighed: Fanøgade 36. 4. sal.

Bestyrelsesmedlem, Katrhrine Østergaard Nielsen 


Lejlighed: Fanøgade 36. 2. th.

Bestyrelsesmedlem, Robin

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@fanogade34-36.dk

BESTYRELSEN

ADMINISTRATOR

Advokaterne Bygum & Johnsen

 

Kontaktperson: Helle Clausen

 

Mail: hc@advokatbj.dk

 

Telefon: 3336 6680

 

Hjemmeside: www.advokatbj.dk

Skriv til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til vores frivillige arbejde eller til foreningen.

Du kan eksempelvis kontakte bestyrelsen om;


Eksterne:

 • Interesse for køb af andel.
 • Spørgsmål vedr. drift og økonomi.
 • Henvendelser om gode tilbud for foreningen.


Andelshavere:

 • Hvis du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde?
 • Mangler dokumenter såsom GF referater og årsregnskaber.
 • Klagesager.
 • Spørgsmål til ombygnings- og byggetilladelser?
 • Spørgsmål til muligheder for fremleje?
 • Spørgsmål til vedligehold og vedligeholdsplaner?
 • Brug for hjælp til klargøre din andel til salg.
 • Spørgsmål til vedtægter og husorden?
 • Ønsker indsigt i konkrete bestyrelsesager.

KONTAKT